มรภ.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนองค์ความรู้การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้แก่บุคลากร KPRU

วันที่ 4 เมษายน 2566 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organiaztional Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) มหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) เข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดได้

    งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) เช่นเดียวกับครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน - 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้จัดหลักสูตรที่ 4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะการเป็นผู้ประเมินอย่างต่อเนื่อง ใน 2 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563 2564) หน่วยงานสนับสนุนได้นำเกณฑ์ TQA &GECC มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ประกาศนโยบายให้หน่วยงานสนับสนุนใช้เกณฑ์ EdPEx และปีการศึกษา 2566 ประกาศนโยบายให้หน่วยงานระดับคณะและมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ EdPExV ตามแนวทางการดำเนินงานของ สปอว.

    โครงการที่ดำเนินการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 70 คน

 
Powered by Phoca Gallery