บุคลากร

boss
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

an
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นักตรวจสอบภายใน