หน่วยงานตรวจสอบภายใน
Position:
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 2
Address:
มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร
เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม
อ.เมืองกำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร
62000
ประเทศไทย
Phone:
055-706555 ต่อ 1021