ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

     เป็นหลักประกันที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ (Mission)

     1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     2. บริการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระจากผลการประเมินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร